OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
궁금하신 제품을 검색해보세요!
기본 정보
상품명 FUNDERMAX M.LOOK 고밀도목재
판매가 KRW 1
브랜드 FUNDERMAX
기본 정보
상품명 FUNDERMAX M.LOOK 고밀도목재
판매가 KRW 1
브랜드 FUNDERMAX

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
FUNDERMAX M.LOOK 고밀도목재 수량증가 수량감소 1 (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

Brand introduction

오스트리아에 본사를 둔 120년 역사의 푼더막스 社의 제품으로
당구공, 볼링공과 같은 재질로 이루어져 탄성이 좋고 가공성이 좋으며 탁월한 발색력이 돋보입니다.
더불어 뛰어난 내구성으로 긴 시간이 지나도 탈색과 변질이 없는 높은 품질의 마감재입니다.
또한 내화학성이 우수하여 장기적으로 유지보수에 대한 손실비용이 발생하지 않는 것이 특징입니다.

Features

 • 충격과 스크레치에 강함
 • 유지보수성이 뛰어남
 • 강한 내화학성 (탈색의 주요원인)
 • 가공 및 설치가 용이함
 • 발색력이 좋으며, 탈,변색 방지가 뛰어남
 • 평탄성이 우수하며, 열에 강함
 • 가공이 용이해 심미성이 좋음
 • 기후에 강한 저항력
 • 청소가 쉬움

Information

 • 두께 7mm
 • 규격 3500x1330mm (현재)
  3660x1630mm (향후)
 • 인증 준불연 인증, FSC, EPD 인증획득, 33년 외장재 인증

Application

 • 준불연 성능과 미려함을 원하는 경우

Detail

Color