OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
궁금하신 제품을 검색해보세요!

HISTORY

오랜 역사 속에서 다양한 기술력과 경험들을 바탕으로
건축 문화를 이끌어 온 디맥스의 발자취를
확인하세요.

OUR HISTORY

디맥스와 함께
새로운 건축 문화의
미래를 열어 가세요.

 1. 2021.03

  • 상호변경 | 디맥스
  • 지사설립 및 공장 | 경기 남양주시 녹촌로 135번길 3
 2. 2020.12

  • 신속체결 및 방수구조를 가지는 고밀도 목재 패널 유니트,
   이를 이용한 외장패널 신속체결구조 특허 출원 (특허 제 10–0169297)
 3. 2019.05

  • 건설업등록증 (금속구조물·창호·온실공사업) 서초-16-07-03
 4. 2018.08

  • 건축용 루버 디자인등록증 (등록 제 30-0974255)
 5. 2018.03

  • 건물 외벽 커튼월 골재 디자인등록증 (등록 제 30-0647104)
  • 커튼월용 프로파일 디자인등록증 (등록 제30-0710759)
  • 커튼월용 프로파일 디자인등록증 (등록 제30-0710758)
  • 외벽 커튼월 골재 디자인등록증 (등록 제30-0710760)
  • 스틸 커튼월의 수직 프레임 특허증 (특허 제10-0853014)
  • 방화문 특허증 (특허 제10-1177065)
  • 복층 유리창용 스틸 로드월 시스템 특허증 (특허 제10-0569834)
  • 건축용 루버 디자인등록증 (등록 제 30-0974255)
  • 건물외벽 커튼월 골재 디자인등록증 (등록 제30-0647104)
  • 스틸 커튼월 시스템 특허증 (특허 제 10-0648441)
 6. 2016.04

  • (주) 알코 법인 설립