OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
궁금하신 제품을 검색해보세요!

PHILOSOPHY
&
VISON

건축 자재, 그 이상의 가치를 제공하고
새로운 건축 문화를 디맥스가 만들어갑니다.

PHILOSOPHY

3대 경영이념

정직

최적의 자재
안전한 시공

품질

예술적
실용적
견고한 건축물

섬김

고객의 만족
협력 업체와 상생

디맥스는 다양한 고객과 협력 업체와의 동반 성장을 위해 기업 윤리를 실천해 나가고 있습니다.
정직, 품질, 섬김을 기반으로 임직원 모두가 각자의 자리에서 최선을 다하도록 노력하겠습니다.

VISION

더 나은 내일을 위해
신뢰와 혁신으로
새로운 건축문화를
만들어가는 기업

고객 최우선

소통과 공감

책임 정신

디맥스는 더 나은 내일을 위해 고객을 신뢰하며 끊임없는 혁신을 통해
새로운 건축문화를 만들어가기 위해 노력하는 기업입니다.
고객을 최우선으로 생각하고 소통과 공감으로 책임감있게 일하는 조직입니다.